Belangrijk agendapunt was de samenwerking in de strijd tegen het coronavirus. Omdat de COVID-19-pandemie geen grenzen kent, hebben Vlaanderen en Nederland de ambitie om de samenwerking inzake zorg te versterken. Daar waar nodig zullen zij werk maken van de wegwerking van wet- en regelgevende obstakels met respect voor de zorgstelsels in de twee landen.

De twee ministers-presidenten willen ook op andere domeinen grensknelpunten aanpakken. Dit geldt voor zowel complexe infrastructuurwerken als voor grensbelemmeringen bij het zaken doen of leven en werken in de grensstreek. De totstandkoming van de North Sea Port-transnationale haven willen zij als vliegwiel aangrijpen om verdere stappen te zetten in grensoverschrijdende samenwerking.

Het versterken van de grensoverschrijdende energie-infrastructuur en het grensoverschrijdend kennisweefsel moeten de kennis- en innovatie-industrie en de vele Vlaamse en Nederlandse kmo’s ondersteunen. Ook samenwerking bij de omschakeling naar een digitale economie moet bedrijven helpen om wereldwijd competitief te blijven en nieuwe activiteiten aan te trekken.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen, benadrukken Vlaanderen en Nederland als regio’s met veel potentie op het gebied van waterstof en CC(U)S, dat zij gebaat zijn bij Europese regelgeving en financiële middelen die de opschaling van deze technologieën ondersteunen. De ministers-presidenten bespraken ook een nauwere samenwerking om de uitstoot en depositie van stikstof sterk terug te dringen.

Inzake mobiliteit werken beide regeringen aan een duurzame en verbonden mobiliteit van de toekomst. Het grensoverschrijdend inzetten op Mobility as a Service (MaaS), geeft daar invulling aan.

Verschillende Europese dossiers kwamen evenzeer aan bod, waaronder natuurlijk brexit.

Zowel Vlaanderen als Nederland hechten groot belang aan een ambitieus en evenwichtig akkoord over het toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beide regeringen roepen alle belanghebbenden op om zich tijdig en zorgvuldig voor te bereiden op de veranderingen na het aflopen van de overgangsperiode. Nederland en Vlaanderen kijken uit naar het voorstel van de Europese Commissie over het brexit aanpassingsmechanisme en hopen dat de zwaarst getroffen lidstaten en regio’s hiermee zullen worden ondersteund.

Tot slot zal Vlaanderen een beroep doen op de Nederlandse expertise bij de opmaak van een Canon van Vlaanderen.

De gezamenlijke verklaring vindt u hier.

Onderwerpen